Abone Ol 
GÜNDEM

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenleme Resmi Gazete’de

Kanuna nazaran, tüm kamu çalışanına 15 bin 965 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta (8 bin 77 lira) ek ödeme yapılacak. Bu ödeme damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan yahut mali ve toplumsal hakların tespitinde temel alınan aylık, fiyat, artırım, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve öbür rastgele bir ödeme ögesinin hesabında dikkate alınmayacak. Kelam konusu bugünden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 artırım alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların tesirlerinin azaltılması maksadıyla ortaya çıkan finansman gereksiniminin karşılanmasında kullanılmak üzere bir keze mahsus olmak üzere ek MTV uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV meblağı kadar olacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek, birinci taksit ağustos ayının sonuna kadar ödenecek, ikinci taksidin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasında birinci sefer kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ait ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek.

Abone Ol 

Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Yordam Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde, sarsıntı tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, sarsıntılarda ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile sarsıntı nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

Deprem bölgesinde hak sahipliği başvuruları için Kanuni altyapı düzenlendi

Kanunla, 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği müracaatının yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Müdafaa Kanunu kapsamında yer alan, sarsıntı, sel, heyelan, çığ, yangın ve gibisi doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır yahut taşınmaz kültür varlıklarının ihyası yahut tekrar inşası hedefiyle döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

Deprem nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası hasebiyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine KDV’den müstesna tutulacak.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl müddetle sanayi alanı olabilecek yerler, fay çizgisine aralığı, tabanın elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı üzere kriterler gözetilerek, alanın durumuna nazaran ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek.

Net borç kullanım fiyatı 3 katı olarak uygulanacak

Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin ekonomik ve toplumsal tesirlerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ek finansman muhtaçlığının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü düzeyde tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı meblağı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım meblağının 3 katı olarak uygulanacak.

Kanunla, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma yahut indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidildi.

Akaryakıtla ilgili listede yer alan maktu vergi fiyatları yahut Cumhurbaşkanınca bunlara ait belirlenen en son maktu vergi meblağları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere tekrar belirlenmiş sayılacak.

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı muhafazalarını ve artırmalarını desteklemek maksadıyla 2023 haziran devri sonuna kadar her yıl verilen taban fiyat dayanağının müddeti uzatıldı. Buna nazaran 2023 yılı temmuz – aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere patronlara, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak halde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 aylık 500 lira taban fiyat takviyesi sağlanacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Kurumların, teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma hisseleri ile teşebbüs sermayesi yatırım iştiraklerinin pay senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere başka yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen karlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırıldı.

Kurum çıkarı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılırken, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili Döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30’a yükseltildi.

Kanunla, ihracatın teşvik edilmesi maksadıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri yararlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Konut kiraları artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 yıl uzatıldı

Aile sıhhati çalışanları, Sıhhat Bakanlığı tarafından uygun görülen ve aile tabibinin de görüşü alınarak kurumlarınca da muvafakati verilen bakanlık yahut öteki kamu kurum ve kuruluşları çalışanı ortasından seçilecek ve kontratlı olarak çalıştırılacak. Anayasa Mahkemesinin Aile Hekimliği Kanunu’nda yer alan “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ibaresini iptal kararı 5 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda disiplin cezalarına ve kontratın feshine ait konular da Kanunla tekrar düzenlendi.

31 Temmuz prestijiyle Kovid-19 müsaadesinde bulunan mahkumlardan kontrollü hürlüğe ayrılmalarına 5 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan müddetlerini kontrollü hürlük altında infaz edecek. Terör ve örgütlü cürümler nedeniyle hükümlü olanlar açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma yahut kontrollü hürlüğe erken ayrılma düzenlemelerinden yararlanamayacak.

Kanuna nazaran, konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

Kovid-19 hastalığının Türkiye’de yayılmasını önlemek hedefiyle kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden evvel tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen yerlerde, orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapıların yerinde yine üretimine yönelik iş ve süreçler belirlendi.

Umumi Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılan yardımlar da gözetilerek maliklere bir konut ve bir iş yeri için hibe ve talep etmeleri halinde imal kredisi verilecek. Muahede sağlanamadığı yahut kendisine ulaşılamadığı için Hazine ismine tescil olunan payların üretim maliyetini ise Hazine karşılayacak.

Orman vasıflı alanlar ile zeytinlik ve zeytin alanlarını depremzedelerin konut gereksiniminin karşılanması maksadıyla kurulacak alanlar kroki ile sonlandırıldı. Şimdi yer seçimi tamamlanmamış köylerde ve kırsal özellik gösteren alanlarda mecburilik durumunda ve öteki alan bulunmaması halinde, hak sahibi başına bin metrekareyi geçmemek üzere vilayetlerde orman vasıflı alanlar da kullanılabilecek.

Türkiye’de yan kısım uzman muhtaçlığının karşılanması emeliyle gidilen düzenlemeye nazaran tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan yahut tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için, asistanlık imtihanlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek. Yan kolda yahut birden fazla uzmanlık kısmında eğitime başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülük mühletinin en az yarısının tamamlanması kuralı aranacak.

Kanunla Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında vazife yapan büyükelçilere ödenecek fiyat ve tazminat göstergeleri netleştirildi. Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim mühletleri ile ilgili de düzenleme yapıldı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu